Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Skaidrojošā vārdnīca

A

Anuitāte - fiksēti naudas maksājumi saistībā ar kredītiem (procentu un pamatsummas kopsumma), kas veikti noteiktā laika periodā. Kredītu atmaksas grafika veids, kas nosaka, ka procentu likmes maiņas periodā būs regulārs, vienāds maksājums.

Aizdevējs - fiziska vai juridiska persona, kas aizdod naudu citai fiziskai vai juridiskai personai.

Aizdevums - vienošanās starp aizdevēju un aizņēmēju, kurā aizņēmējs piekrīt atmaksāt naudu noteiktā laika periodā. Atmaksa var būt ar vai bez procentiem par aizdevuma izsniegšanu.

Aizņēmējs - fiziska vai juridiska persona, kas aizņemas naudu.

Augsta riska kredīts - situācija, kad aizdevējs uzskata - izsniegt jaunu kredītu potenciālajam aizņēmējam ir riskanti tā sliktās kredītvēstures dēļ.


B

Banka - finanšu iestāde, kas pieņem noguldījumus no klientiem, izsniedz kredītus, nodrošina norēķinus un sniedz citus finanšu pakalpojumus.

Bankas konta izraksts - pārskats par klienta bankas konta stāvokli un noteiktā laika periodā veiktajām darbībām.


D

Darījuma konts - konts, kas paredzēts klientu pirkuma - pārdevuma darījumu nodrošināšanai. Starp īpašuma pircēju, pārdevēju un banku tiek noslēgts trīspusējs līgums, kurā savstarpēji vienojas par nepieciešamajiem dokumentiem un noteikumiem, kā arī to iesniegšanas kārtību, lai darījums varētu tikt noslēgts. Banka seko līdzi darījumam, lai pircējs un pārdevējs korekti izpildītu savas saistības.

Debets - naudas darījums vai cita transakcija, kas samazina konta atlikumu.

Depozīts - naudas noguldījums bankā uz noteiktu termiņu, par ko ir iespēja saņemt procentus no noguldījuma summas.


E

EURIBOR - Eiro starpbanku kredītu procentu likme. Likme, par kādu eiro zonas bankas piedāvā eiro resursus starpbanku tirgū. Eiro likmju kotēšanas sarakstā ir iekļautas vadošās bankas no Eiropas Savienības valstīm un vairākas bankas no citām valstīm. EURIBOR likme tiek pievienota bankas pievienotajai kredīta procentu likmei un kopā veido kredīta kopējo procentu likmi.


F

Fiksētā procentu likme - tiek noteikta uz ilgāku laika posmu vai pat visu kredīta līguma termiņu, kas pārsvarā ir nemainīga. Fiksētā likme parasti ir augstāka par mainīgo likmi, jo kredītiestāde tādējādi nodrošinās pret risku, ka naudas tirgū var notikt krasas pārmaiņas.


G

Gada procentu likme (GPL) - ikgadēja aizņēmuma izmaksa, kurā iekļauta procentu likme, komisijas un citas papildus maksas, kas jāmaksā par aizņēmumu.

Galvojums - ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, neatbrīvojot sākotnējo kredīta ņēmēju no viņa parāda.

Galvotājs - fiziska vai juridiska persona, kas galvo par kredīta ņēmēja saistībām pret kredītiestādi.


H

Hipotēka - zemesgrāmatā vai Valsts zemes dienestā ierakstīts nekustamā īpašuma ieķīlājums atbilstoši Civillikuma prasībām.


K

Komisijas nauda - papildus maksa par finanšu pakalpojumu, kas var tikt izteikta no darījuma summas.

Kreditors - fiziska vai juridiska persona, kas aizdod naudu citai fiziskai vai juridiskai personai.

Kredītu apdrošināšana - apdrošināšana, kas paredz segt zaudējumus par darījumiem, kuros kredīta ņēmējs saskaņā ar līguma nosacījumiem pilnīgi vai daļēji nav veicis norēķinus ar kreditoru.

Kredītu cedēšana - kredītu pārdošana citai kredītiestādei.

Kredītu reģistrs - datu bāze, kurā iekļauta informācija par kredītņēmējiem, to saistībām un kredītvēsturi.

Kredītbrīvdienas - laika posms, kad tiek atlikta kredīta pamatsummas atmaksāšana. Kredīta atmaksas laikā iespēja vairakkārt atlikt kredīta pamatsummas maksājumus uz ilgāku laiku, ja to piedāvā banka.

Kredītvēsture - informācija par kredītņēmēja saistību līdzšinējo izpildi, tostarp, vai kredītņēmējs laicīgi veicis kredīta maksājumus.

Ķīla - īpašums vai cits aktīvs, ko aizdevējs var saņemt parāda neatmaksāšanas gadījumā.


L

LIBOR - Londonas starpbanku kredītu procentu likme. Likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Londonas starpbanku tirgū. To katru dienu nosaka, ņemot vērā vismaz astoņu banku procentu likmes. LIBOR likme tiek pievienota bankas pievienotajai kredīta procentu likmei un kopā veido kredīta kopējo procentu likmi. LIBOR ir pasaulē visplašāk izmantotā dolāra īstermiņa procentu likme.

Līdzdalība - klienta spēja segt naudā ne mazāk kā 10% no finansētās preces vai pakalpojuma cenas pirms kredīta līguma noslēgšanas gadījumā, ja kredīta summa ir lielāka par 100 minimālajām mēnešalgām.


M

Mainīgā procentu likme - sastāv no mainīgās starpbanku procentu likmes (RIGIBOR, EURIBOR, LIBOR) un bankas noteiktās nemainīgās papildu likmes. Šo likmi banka pārskata pārsvarā ik pēc 3 vai 6 mēnešiem, atkarībā no tā kādu likmi ir izvēlējies klients. Mainīgā likme ir zemāka par fiksēto likmi, bet tā svārstās saskaņā ar tirgus situāciju ik pēc 3 vai 6 mēnešiem, kas var palielināt (vai gluži pretēji – samazināt) ikmēneša maksājuma apjomu.

Maksājuma kavējums - regulāri neievērots kredīta vai citu obligāto ikmēneša maksājumu veikšanas grafiks (maksājumi tiek veikti novēloti vai vispār netiek veikti).


N

Norēķinu konts - konts bankā, kurā klients var veikt dažādas transakcijas ar naudu. Parasti norēķinu kontam ir piesaistīta maksājumu karte, lai veiktu bezskaidras naudas norēķinus.


P

Pamatsumma - naudas summa, kas ir aizdota, aizņemta vai investēta un no kuras tiek aprēķināti procenti.

Procentu likme - maksa, kas jāveic par kredīta izmantošanu, vai peļņa no noguldījumu veikšanas procentu formā.

Procentu likmes maiņas periods - tas ir periods, uz kuru tiek nofiksēta procentu likmes bāze daļa (EURIBOR, RIGIBOR, LIBOR).


R

Refinansēšana - kredīta pārkreditēšana uz citu banku. Līgumos bieži ir minētas komisijas maksas, ja klients pārkreditējas uz citu banku.

Restrukturizācija - kredītu nosacījumu maiņa. Kredītus, kurus klienti nemaksā tiek restrukturizēti. Tas nozīmē, ka veic dažādas izmaiņas kredīta nosacījumos, lai klientam būtu vieglāk kredītu atmaksāt. Pagarina termiņu, piešķir labvēlību, maina atmaksas grafika viedu utt.

RIGIBOR - Latvijas starpbanku kredītu procentu likme. Tā atspoguļo kotēšanas sarakstā iekļauto banku noteiktās vidējās latu naudas tirgus procentu likmes, par kādām šīs bankas piedāvā citām bankām latu resursus. Šīs bankas šobrīd ir Swedbank, SEB banka, Citadele banka, UniCredit Bank, DNB Banka un Nordea banka. RIGIBOR likmi aprēķina un publicē Latvijas Banka. Šī likme tiek pievienota bankas pievienotajai kredīta procentu likmei un kopā veido kredīta kopējo procentu likmi. Šīs likmes no kopējās procentu likmes tiek izdalītās kā kredīta Bāzes likme.


S

Saliktie procenti - procenti, kurus aprēķina procentiem no pamatsummas pieskaitot procentus no agrākajos periodos uzkrātajiem procentiem.

Saistību nepildīšana - aizņēmēja nespēja noteiktajā laikā veikt kredīta maksājumus vai pildīt citus ar likumu vai līgumu uzņemtus pienākumus.

Soda nauda - maksa, ko iekasē par kredīta maksājumu vai citu obligātu maksājumu veikšanu pēc noteiktā laika.


V

Vienkāršie procenti - procenti , kurus aprēķina tika no pamatsummas. netiek maksāti procenti no procentiem, kas uzkrāti aizdevuma izmantošanas laikā.