Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Ceturtdiena, 05. februāris 2009

Auditors pabeidzis „Parex bankas” padziļināto izpēti

„Parex bankas” akcionāru uzdevumā „PricewaterhouseCoopers” veicot padziļināto bankas finanšu, nodokļu un IT izpēti, auditoru ziņojumā atzīts, ka daļu no riskiem izraisījusi pasaules un Latvijas ekonomiskā krīze, kas arī kopumā ietekmējusi visu Latvijas komercbanku darbību un tie nav uzskatāmi par īpašiem tieši „Parex bankai”. Taču ziņojumā izcelti arī vairāki svarīgākie faktori, kas ietekmējuši banku laika posmā līdz 2008.gada 30.novembrim, informē banka.

Auditoru uzdevums bija izvērtēt situāciju uz „Parex bankas” pārņemšanas brīdi. Izstrādātajā ziņojumā tiek īpaši uzsvērts, ka auditors nav veicis „Parex bankas” darbības un finanšu situācijas pārbaudi pēc bankas jaunās valdes nozīmēšanas 2008.gada 5.decembrī. Visus ziņojumā norādītos riskus jaunā „Parex bankas” valde jau bija identificējusi tās darbības pirmajās nedēļās un izstrādājusi plānu to novēršanai.

Ziņojumā norādīts, ka 2008. gadā pastāvēja risks, ka „Parex bankai” būs nepieciešama papildus likviditāte, t.i. papildus depozīti no Valsts Kases, ja pastāvēs starpība starp ienākošo naudas plūsmu no kredītu atmaksas un klientu depozītu izņemšanu saskaņā ar maksājumu grafikiem. Kā zināms, tad Valsts Kase 2008.gadā ir sniegusi atbalstu bankai, kā arī banka ved pārrunas ar sindikātiem, kuri saskaņā ar esošajiem līgumiem 2009.gadā ir tiesīgi pieprasīt bankai izsniegto kredītu atmaksu. Iepriekš „Parex bankas” biznesa modelis bija balstīts uz īstermiņa resursu pieejamību, kas ļāva bankai iepriekšējos gados vienlaicīgi strauji augt un labi pelnīt. Vēsturiski bankas likviditātes nodrošināšanai izmantots vērtspapīru portfelis, kurš globālās ekonomiskās krīzes rezultātā kļuva praktiski nelikvīds un zaudēja savu vērtību. Likvīdu līdzekļu nepieejamība kopā ar depozītu apjoma samazināšanos izraisīja „Parex bankas” likviditātes krīzi. Depozītu izņemšana ir pakāpeniski mazinājusies, gan salīdzinot ar 2008.gada decembri un novembri, gan arī - 2009.gada janvāri un 2008.gada decembri.

Tāpat arī ziņojumā tiek norādīts, ka uz 2008. gada 30. novembri „Parex banka” nebija izveidojusi pietiekamus uzkrājumus „šaubīgajiem” kredītiem. Papildus tam šobrīd auditorkompānija „Ernst &Young” veic „Parex bankas” 2008. gada finanšu pārskatu revīziju, kuru plānots pabeigt 2008. gada 31.martā un tā fiksēs bankas stāvokli uz 2008.gada 31.decembri. Papildus izveidotie uzkrājumi nosaka nepieciešamību palielināt „Parex bankas” kapitālu, lai banka varētu pilnvērtīgi atjaunot uzticama sadarbības partnera statusu attiecībā pret klientiem un citām bankām.

Būtiska daļa no kredītportfeļa ir kredīti, kas ir nodrošināti ar nekustamo īpašumu. Saskaņā ar „Parex bankas” politiku, ja klients - kredīta ņēmējs, veic savlaicīgu kredīta atmaksu, kā arī netiek mainīti kredīta nosacījumus, kredīta darbības laikā netiek prasīti papildus kredīta novērtējums, tādejādi, vērtējumi, kas ir bankas īpašumā un bija iegūti izsniedzot kredītu, varētu neatspoguļot precīzu šī brīža ķīlas vērtību. Jāņem vērā, ka, izsniedzot kredītu, „Parex bankā” tika prasīts klienta līdzfinansējums, kā arī kredīta termiņa laikā jau ir notikusi kredīta atmaksa.

-