Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Pirmdiena, 05. janvāris 2009

Eiropas Komisija apstiprina Latvijas banku atbalsta shēmu

Eiropas Komisija saskaņā ar EK līguma noteikumiem par valsts atbalstu ir apstiprinājusi Latvijas atbalsta shēmu finanšu tirgu stabilizēšanai, sniedzot garantijas nosacījumiem atbilstošām bankām, lai nodrošināto to piekļuvi finansējumam. Komisija atzina pasākumu par atbilstīgu Komisijas Paziņojumam ar norādēm par valsts atbalstu finanšu krīzes pārvarēšanai. Ar shēmu tiek nodrošināta nediskriminējoša piekļuve finansējumam, shēmas darbība ir ierobežota laikā un apmērā, tā paredz atlīdzību saskaņā ar tirgus nosacījumiem un tajā ir iekļauti pietiekami drošības pasākumi, lai nepieļautu tās ļaunprātīgu izmantošanu.

Konkurences komisāre Nēli Krusa sacīja: "Latvijas shēma kārtējo reizi parāda Komisijas stipro pusi šajā krīzē: spēju pārraudzīt dalībvalstu atbalsta shēmas pietiekami elastīgi, lai ņemtu vērā valstu īpatnības, vienlaikus nodrošinot pietiekamu saskaņotību, lai visām Eiropas bankām saglabātu vienādus spēles noteikumus."

Garantija aptvers visas saistības, izņemot starpbanku depozītus, subordinētās saistības un netiešās saistības, piemēram, segtās obligācijas, kuru maksimālais atmaksāšanas termiņš ir trīs gadi. Instrumentus, kas tiek garantēti saskaņā ar šo shēmu, var izdot sešu mēnešu laikā pēc šā lēmuma. Turklāt – tikai izņēmuma gadījumos – Latvijas pasākumi paredz arī grūtībās nonākušu banku pārņemšanu. Pirmajā gadījumā shēma nedrīkst pārsniegt 10 % no Latvijas IKP. Tikai maksātspējīgas bankas drīkst piedalīties shēmā.

Komisijas lēmums aptver sešu mēnešu laikposmu, pēc kura Latvijai shēmas darbība ir jāpārtrauc vai jāpaziņo Komisijai par tās pagarināšanu.

Shēma ietver valsts atbalsta elementus, bet paredz drošības pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt to, ka valsts iejaukšanās ir proporcionāla, tā tiek izmantota tikai tik daudz, cik nepieciešams starpbanku aizdevumu veicināšanai, un ir atbilstoša šā mērķa sasniegšanai saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu, kā tas izklāstīts Komisijas paziņojumā ar norādēm par valsts atbalstu.

Konkrēti, shēma paredz nediskriminējošu piekļuvi finansējumam, jo tā būs atvērta visām maksātspējīgām Latvijas bankām, tostarp ārvalstu banku Latvijas meitasuzņēmumiem. Lai varētu izmantot šo garantiju, bankām–dalībniecēm ir jāiemaksā nodeva saskaņā ar tirgus nosacījumiem, kā to paredz Eiropas Centrālās bankas ieteikumi.

Turklāt atbalsta saņēmējiem tiks noteiktas saistības attiecībā uz to rīcību, lai nepieļautu valsts atbalsta ļaunprātīgu izmantošanu. Šīs saistības ietver tirdzniecības ierobežojumus un nosacījumus par personāla atalgojumu vai prēmiju maksājumiem. Turklāt Latvija apņēmās paziņot par pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāniem attiecībā uz visiem atbalsta saņēmējiem, kas nav izpildījuši savas saistības un kuru dēļ garantija būtu jāizmanto. Visbeidzot, Latvija regulāri ziņos Komisijai par shēmas īstenošanu.

Ņemot vērā šīs saistības un nosacījumus, Komisija secināja, ka shēma būtu piemērots līdzeklis uzticības atjaunošanai Latvijas finanšu tirgos un starpbanku aizdevumu veicināšanai. Drošības pasākumi nodrošinās, ka valsts atbalsts tiek sniegts tikai tik daudz, cik nepieciešams Latvijas finanšu sektora stabilizēšanai, un negatīvi blakusefekti ir pēc iespējas mazāki.

-