Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 26. novembris 2008

Eiropas Komisija apstiprina valsts atbalstu „Parex Banka”

Eiropas Komisija saskaņā ar EK līguma noteikumiem par ārkārtas atbalstu apstiprināja valsts palīdzību „Parex Banka” finansēšanas sekmēšanai. Komisija konstatēja, ka atbalsts ir saderīgs ar vadlīnijām, kas sniegtas paziņojumā par valsts atbalstu pašreizējās finanšu krīzes pārvarēšanai. Atbalsts ir nepieciešams, lai izvairītos no nopietniem traucējumiem Latvijas tautsaimniecībā. Šos pasākumus īstenos tikai ierobežotā laika posmā, un to apjoms nepārsniegs to, kas ir nepieciešams finansējuma atjaunošanai, par tiem pieprasīs pienācīgu atlīdzību, un tajos ir paredzēti aizsardzības pasākumi konkurences kropļojumu mazināšanai.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa teica: „Pēc intensīvām sarunām ar Latvijas iestādēm Komisija apstiprināja steidzami nepieciešamos pasākumus, jo paziņotie pasākumi atbilst noteikumiem par valsts atbalstu."

Latvijas iestādes 2008. gada 10. novembrī paziņoja par pasākumu paketi, kas paredzēta, lai risinātu likviditātes problēmas un novērstu iespējamu kapitāla nepietiekamību „Parex banka”. Pasākumi bija vajadzīgi sakarā ar finanšu tirgu apsīkumu un finanšu instrumentu nepareizu novērtējumu.

Paketi veido valsts garantija, kas sedz noteiktus esošos un ja unos aizdevumus, valsts depozīts uz 1 gadu, lai risinātu bankas tūlītējās likviditātes vajadzības, un subordinēti aizdevumi tās kapitāla bāzes stiprināšanai. Jauno aizdevumu termiņi nepārsniedz trīs gadus, subordinētiem aizdevumiem – piecus gadus.

Pasākumi satur valsts atbalsta elementus, tomēr tajos ir ietverti vairāki noteikumi, ar kuriem nodrošina to atbilstību un samērīgumu saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem, kā to paredz Komisijas vadlīnijas.

Īpaši jāatzīmē, ka pasākumi tiks atlīdzināti ar ievērojamu maksu. Turklāt „Parex banka” būs jāuzņemas vairākas saistības attiecībā uz savu rīcību. Tās ietver ierobežojumu bilances pieaugumam, marketinga ierobežojumus saistībā ar valsts atbalstu un ierobežojumus uzņēmējsabiedrību iegādē laikā, kad banka izmanto valsts atbalstu.

Komisijas lēmums ir spēkā sešus mēnešus, pēc tam Latvijai ir jāpārtrauc valsts atbalsts bankai vai atkārtoti jāziņo Komisijai par jaunu novērtējumu. Tas ļaus Komisijai pārbaudīt to, ka atbalsta pasākumi neturpinās arī pēc finanšu krīzes pārvarēšanas. Komisija patur sev tiesības pārskatīt savu novērtējumu, ja Latvijas iestādes šos pasākumus grozīs.


-