Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Trešdiena, 01. oktobris 2008

Sākas darbs pie jaunās patēriņa kredīta direktīvas pārņemšanas

Šī gada 18.septembrī Ekonomikas ministrijā izveidota darba grupa Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par patēriņa kredītlīgumiem (t.s. jaunā Patēriņa kredītlīgumu direktīva) prasību pārņemšanai Latvijas nacionālajos tiesību aktos.

Darba grupā iekļauti pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Finanšu ministrijas, Latvijas bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Tieslietu ministrijas, kā arī nevalstiskajām organizācijām - Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas, Patērētāju interešu aizstāvības kluba, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Komercbanku asociācijas. Darba grupai izmaiņas normatīvajos aktos jāizstrādā līdz 2010.gada 1.janvārim. Darba grupas pirmā sanāksme plānota š.g. 9.oktobrī.

Jaunā direktīva apstiprināta š.g. aprīlī pēc gandrīz sešus gadus ilgām diskusijām un tās prasības ES kreditēšanas pakalpojumu tirgū jāsāk piemērot no 2010.gada 12.maija. Patēriņa kredītlīgumu direktīva plānota kā viens no pasākumiem Eiropas Savienības iekšējā tirgus izveidei patēriņa kredīta jomā, nodrošinot lielāku patērētāju aizsardzību pārrobežu kreditēšanas gadījumā. Direktīvas darbības joma skar visus patēriņa kredītlīgumus, hipotekāros kredītus vai kredītu ēku un zemes iegādei, kredītlīgumus zem 200 EUR un virs 75 000 EUR, īres un nomas līgumus, saskaņā ar kuriem patērētājam nepāriet īpašumtiesības uz preci (piemēram, operatīvo līzingu), lombardu kredītu, kredītu esošu parādu nomaksai, darba devēju piešķirtu kredītu, u.c.

Latvijas Republikā patēriņa kredīta jomu regulē spēkā esošais Patērētāju tiesību aizsardzības likums, kā arī 1999.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr. 257 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu”. Minētajos Latvijas nacionālajos tiesību aktos noteiktās normas pamatā ir pārņemtas no Direktīvas 87/102/EKK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu, kuru aizstās minētā jaunā direktīva, līdz ar to tās pārņemšanai būs nepieciešamas izmaiņas Latvijas nacionālajos tiesību aktos ieviešot jaunās un precizējot esošās prasības.

Galvenās izmaiņas, kuras direktīvas projekts ievieš pastāvošajā likumdošanā:

  1. Atteikuma tiesības – direktīva piešķir patērētājam tiesības 14 dienu laikā pēc kredītlīguma noslēgšanas pārdomāt un šo līgumu lauzt, nenorādot iemeslus un nesaņemot par to sodu. Tāpat patērētājam nebūs ilgāk saistošs kredītlīgums, kas noslēgts preču vai pakalpojumu iegādei, ja patērētājs ir izmantojis savas tiesības atteikties no pirkuma līguma.
  2. Standarta informācija reklāmai - direktīva nosaka informāciju, kas skaidrā, lakoniskā un viegli uztveramā veidā ar uzskatāma piemēra palīdzību būs jāiekļauj visās patēriņa kredīta reklāmās, kurās norādītas procentu likmes vai jebkādas summas par kredīta izmaksām.
  3. Standarta veidlapas informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas - direktīva paredz vienotu Eiropas kredītinformācijas veidlapu, ko lietos visi kreditori ES ar patērētājam svarīgāko nepieciešamo informāciju, kas ļaus viegli salīdzināt dažādus piedāvājumus gan savā valstī, gan arī ārzemēs.
  4. Papildināta un konkretizēta patēriņa kredītlīgumā obligāti norādāmā informācija – direktīva nosaka detalizētu sarakstu ar informācijas prasībām kreditēšanas līgumam, lai pēc līguma noslēgšanas patērētāja rīcībā būtu atsauces dokuments, kurā pilnībā aprakstītas viņa tiesības un pienākumi.
  5. Precizēta un vienota kredīta pirmstermiņa atmaksa un ar to saistīto zaudējumu kompensēšanai kreditoram - direktīvā noteikti standarti arī attiecībā uz kompensāciju fiksētās aizdevuma likmes kredītiem, kuru kreditori var pieprasīt pirmstermiņa atmaksas gadījumā par izmaksām, kas tieši ar to saistītas. Direktīva nosaka, nosacījumus kompensācijas pieprasīšanai.
  6. Atbildīgas aizdošanas princips - direktīvā iekļauta prasība par patērētāja maksātspējas pārbaudi pirms kredīta izsniegšanas, kā arī par visu dalībvalstu kreditoru brīvu pieeju valsts kredītiestāžu izveidotajām parādnieku datu bāzēm.
  7. Definēti kredīta starpnieku pienākumi - direktīva nosaka atsevišķus kredīta starpnieku pienākumus attiecībā pret patērētāju.
-